Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

pcpr - logo.jpeg

Pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Art. 88, art. 89, art. 90, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163 z  późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz  zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia
 2. Aktualizacja programu usamodzielnienia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) tj. 5 166,00 zł. Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 2. niezbędne urządzenia domowe;
 3. pomoce naukowe;
 4. sprzęt rehabilitacyjny;
 5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia;

Ważnym elementem otrzymanej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest sposób rozliczenia, który przedstawia się w następujący sposób:

 1. wszystkich zakupów dokonujemy po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie;
 2. ze sklepu w którym zamierzamy dokonać zakupu, pobieramy fakturę VAT lub fakturę ProForma imienną na osobę usamodzielnianą, zwraca się szczególną uwagę by wydana faktura jako sposób płatności miała przelew, a czas dokonania płatności był co najmniej 7 dniowy;
 3. kolejnym etapem jest niezwłoczne dostarczenie faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, tak by można w wyznaczonym terminie dokonać zapłaty, dodatkowo do każdej przedłożonej faktury/faktur w obecności pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach spisywana jest dyspozycja osoby usamodzielnianej z prośbą o pokrycie przedłożonej faktury/faktur. Istnieje również możliwość pokrycia faktury z własnych środków, natomiast w momencie przedłożenia faktury w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach wydaje się dyspozycję przelania środków na  numer konta bankowego wskazany przez osobę usamodzielnianą;
 4. ważne jest by rozliczyć całą przyznaną kwotę pomocy;

DOCAKTUALIZACJA PROGRAMU USAMODZIELNIENIA.doc (30,50KB)
DOCOSWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, OSIEDLENIU, ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc (39,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O DOCHODACH.doc (36,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.doc (35,50KB)
DOCRozliczenie pomocy na zagospodarowanie.doc (34,50KB)
DOCRozliczenie pomocy na zagospodarowanie-na własne konto.doc (34,50KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na ZAGOSPODAROWANIE - wychowanek placówki.doc (28,00KB)