Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

pcpr - logo.jpeg

Pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Art. 88, art. 89, art. 90, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163 z  późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz  zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia
 2. Aktualizacja programu usamodzielnienia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 1. polepszenie warunków mieszkaniowych,
 2. stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 3. pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

 1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium 634,00 zł) tj. 1 268,00 zł;
 2. w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kwota kryterium 514,00 zł ) tj. 1.028,00 zł;

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

 1. 400% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży, lub gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres powyżej trzech lat – tj. 6 888,00 zł;
 2. 200% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od dwóch do trzech lat – tj. 3 444,00 zł;
 3. 100% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) - w przypadku osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,  przez okres od roku do dwóch lat – tj. 1 722,00 zł.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

 1. 300% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat – tj. 5 166,00 zł;
 2. 200% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od dwóch do trzech lat – tj. 3 444,00 zł;
 3. 100% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym, przez okres od roku do dwóch lat – tj. 1 722,00 zł.

Otrzymaną pomoc na usamodzielnienie winno się rozliczyć przedkładając faktury i paragony, potwierdzające zakup ustalonych w protokole przedmiotów, materiałów niezbędnych do polepszenia warunków życiowych, mieszkaniowych i zawodowych, termin rozliczenia środków finansowych wynosi około 2 miesiące licząc od momentu otrzymania pomocy.

DOCAKTUALIZACJA PROGRAMU USAMODZIELNIENIA.doc (30,50KB)
DOCOSWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, OSIEDLENIU, ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc (39,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O DOCHODACH.doc (36,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA BANKOWEGO - usamodzielnienie.doc (27,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.doc (35,50KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na USAMODZIELNIENIE - wychowanek placówki.doc (25,00KB)