Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

pcpr - logo.jpeg

Pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Art. 88, art. 89, art. 90, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163 z  późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz  zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia
 2. Aktualizacja programu usamodzielnienia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Warunkiem uzyskania pomocy, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej i spełnia inne warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.  z 2012r. poz. 954), wynosi 30% podstawy (kwota podstawy 1 722,00 zł zł) tj. 516,60 zł miesięcznie.

Pomoc pieniężna przysługuje osobie usamodzielnianej:

 1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium 634,00 zł) tj. 1 268,00 zł;
 2. w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kwota kryterium 514,00 zł ) tj. 1 028,00 zł;

Pomoc o której mowa, przyznaje się do czasu ukończenia przez wychowanka nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez niego 25 roku życia.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wychowanek realizuje indywidualny program usamodzielnienia, m.in. poprzez faktyczną naukę w szkole lub na uczelni, uczestnictwo w zajęciach szkolnych, pokonywanie kolejnych jej etapów, dokumentowanie tego faktu w formie zaświadczeń, uzyskanie wykształcenia zgodnego ze zdolnościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej.

DOCAKTUALIZACJA PROGRAMU USAMODZIELNIENIA.doc (30,50KB)
DOCOSWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, OSIEDLENIU, ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc (39,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O DOCHODACH.doc (36,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA BANKOWEGO - kontynuacja nauki.doc (27,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.doc (35,50KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na KONTYNUOWANIE NAUKI - wychowanek placówki.doc (27,00KB)