Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu),
  2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  4. Kosztorys na wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
  5. Inne dokumenty świadczące na korzyść Wnioskodawcy.

III. Miejsce składania dokumentów

Osobiście bądź za pośrednictwem poczty
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - zawarcie umowy o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika – osoby niepełnosprawnej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - informacja z uzasadnieniem.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie dostarczona wnioskodawcy , nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia uchybień, po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

IX. Inne informacje

O dofinansowanie ze środków Funduszu na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika – osoby niepełnosprawnej mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

DOCWniosek Jezyka migowego.doc (102,50KB)