Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych wraz
  z załącznikami:
  1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu).
  2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu).
  3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
  4. Dokument określający właściciela lokalu (aktualny odpis z księgi wieczystej).
  5. Zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie wnioskowanego zakresu robót (dotyczy osób niebędących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi).
  6. W przypadku wystąpienia obowiązku – kserokopia pisma potwierdzającego zgłoszenie planowanych inwestycji w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub kserokopia dokumentacji potwierdzającej uzyskanie pozwolenia na dokonanie planowanej inwestycji.
  7. Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
  8. Aktualny dokument potwierdzający stałe zameldowanie wnioskodawcy.
  9. Kosztorys ofertowy robót.
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się wraz z następującymi załącznikami:
  1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu),
  2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  4. Oferta cenowa dotyczącą zakupu wnioskowanego urządzenia lub przedmiotu (w przypadku kilku elementów składowych należy określić ich ceny jednostkowe),
  5. Dokument potwierdzający naukę (w przypadku osób uczących się),
  6. Orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli wnioskodawca był badany),
  7. Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych wraz z następującymi załącznikami:
  1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu),
  2. Kopie orzeczeń osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  4. Oferta cenowa dotyczącą zakupu wnioskowanego urządzenia lub przedmiotu (w przypadku kilku elementów składowych należy określić ich ceny jednostkowe),
  5. Kserokopia aktualnego dokumentu (prawa jazdy) potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi (w przypadku osób ubiegających się o likwidację barier transportowych).
  6. Kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzającego prawa do pojazdu mechanicznego, w którym ma być dokonana likwidacja barier transportowych (w przypadku osób ubiegających się o likwidację barier transportowych).
  7. Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

III. Miejsce składania dokumentów

Osobiście bądź za pośrednictwem poczty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w       

Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.

Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - zawarcie umowy o dofinansowanie likwidacji barier.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - informacja z uzasadnieniem.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

 1. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia     

kompletnego wniosku.

 1. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

IX. Inne informacje

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

O dofinansowanie wyżej wymienionych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę wypłaty środków finansowych stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

DOCwniosek likwidacja barier architektonicznych.doc (169,50KB)
DOCWniosek likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu sie.doc (114,00KB)