Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013 r., poz. 1565).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
  3. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
  4. ewentualnie kopię zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
  5. kopię oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika, złożonego u notariusza.

III. Miejsce składania dokumentów

Osobiście bądź za pośrednictwem poczty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach i wyznacza termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 4. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Krapkowicki środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.
 5. Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności wpływu.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

 1. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia  

kompletnego wniosku.

 1. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

IX. Inne informacje

 1. O dofinansowanie ze środków PRFON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 1. Przeciętne wynagrodzenie, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału).
 2. Miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek, dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za okres ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2015r. poz. 926).
 3. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  2. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 4. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 5. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.
 6. W przypadku zgonu Wnioskodawcy, dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może być wypłacone.

DOCwniosek na przedmioty ortopedyczne.doc (68,50KB)