Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku,
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 3. Oferta cenowa na wnioskowany sprzęt,
 4. Wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

III. Miejsce składania dokumentów

Osobiście bądź za pośrednictwem poczty
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach.
 3. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o tym fakcie. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 5. W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 6. Podstawę dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną.
 7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 8. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku.

VII. Termin załatwienia sprawy

 1. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia  

kompletnego wniosku.

 1. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

IX. Inne informacje

 1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

DOCWniosek sprzęt rehabilitacyjny.doc (69,00KB)