Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721
  z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

II. Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wraz z następującymi załącznikami:

 1. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku JST uchwała o utworzeniu (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy).
 2. Aktualny statut prawny (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 4. Dokument świadczący o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 5. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych Wnioskodawcy.
 6. Zaświadczenie z banku o numerze rachunku bankowego.
 7. Kosztorys dotyczący realizacji zadania z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania.

Inne załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku (dotyczy przedsiębiorców i zakładów pracy chronionej) :

 1. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 2. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 3. Dokumenty z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku): zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
 5. Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
 6. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

III. Miejsce składania dokumentów

Osobiście bądź za pośrednictwem poczty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Centrum właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.

Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - zawarcie umowy o dofinansowanie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - informacja z uzasadnieniem.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie dostarczona wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia uchybień, po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

IX. Inne informacje

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Podstawę wypłaty środków stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

DOCWniosek SPORT KULTURA I REKREACJA.doc (130,50KB)