Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

pcpr - logo.jpeg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 10e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.
  2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy oraz oświadczenie opiekuna wnioskodawcy, jeżeli jest wymagany na turnusie.

III. Miejsce składania dokumentów

Osobiście, za pośrednictwem opiekuna, organizatora turnusu bądź za pośrednictwem poczty

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach.
 3. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 5. W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 6. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 7. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 8. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 9. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 10. Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.
 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:
  1. czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną;
  2. czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną;
  3. czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 12. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych pkt 11, PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 13. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.
 14. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.
 15. Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.
 16. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje PCPR oświadczenie nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu. O dacie przekazania decyduje data wpływu oświadczenia do PCPR.
 17. W przypadku nieprzekazania oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego w terminie określonym pkt 16, PCPR może odmówić przekazania przyznanego dofinansowania, informując o tym osobę niepełnosprawną.
 18. Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności wpływu.
 19. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Krapkowicki środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

 1. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

 

IX. Inne informacje

 1. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
  2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
  3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
  4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
  5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
  6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
  7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 2. O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 3. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w pkt 2, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, jednakże w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w pkt 4.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi:
  1. 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
 5. Przeciętne wynagrodzenie, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału).
 6. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
 7. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
 8. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że:
  1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
  2. opiekun:
   1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
   2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
   3. ukończył 18 lat lub
   4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 9. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 10. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.
 11. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w pkt 10, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu.
 12. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 13. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 14. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PCPR w formie pisemnej o rezygnacji z przyznanego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

DOCwniosek na turnus rehabilitacyjny.doc (73,50KB)