Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc na zagospodarowanie

pcpr - logo.jpeg

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Art. 140 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2015 r. poz. 332 z  późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na kontynuowanie nauki
 2. Aktualizacja programu usamodzielnienia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  1. kontynuowanie nauki;
  2. usamodzielnienie;
  3. zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  2. zatrudnienia;
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1 200,00 zł, można przyznać pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 500,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000,00 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 2. niezbędne urządzenia domowe;
 3. pomoce naukowe;
 4. sprzęt rehabilitacyjny;
 5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Ważnym elementem otrzymanej pomocy na zagospodarowanie jest sposób rozliczenia, który przedstawia się w następujący sposób:

 1. wszystkich zakupów dokonujemy po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie;
 2. ze sklepu w którym zamierzamy dokonać zakupu, pobieramy fakturę VAT lub fakturę ProForma imienną na osobę usamodzielnianą, zwraca się szczególną uwagę by wydana faktura jako sposób płatności miała przelew, a czas dokonania płatności był co najmniej 7 dniowy;
 3. kolejnym etapem jest niezwłoczne dostarczenie faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, tak by można w wyznaczonym terminie dokonać zapłaty, dodatkowo do każdej przedłożonej faktury/faktur w obecności pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach spisywana jest dyspozycja osoby usamodzielnianej z prośbą o pokrycie przedłożonej faktury/faktur. Istnieje również możliwość pokrycia faktury z własnych środków, natomiast w momencie przedłożenia faktury w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach wydaje się dyspozycję przelania środków na  numer konta bankowego wskazany przez osobę usamodzielnianą;
 4. ważne jest by rozliczyć całą przyznaną kwotę pomocy.

DOCAKTUALIZACJA PROGRAMU USAMODZIELNIENIA.doc (30,50KB)
DOCOSWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, OSIEDLENIU, ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc (39,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O DOCHODACH.doc (36,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.doc (35,50KB)
DOCRozliczenie pomocy na zagospodarowanie.doc (34,50KB)
DOCRozliczenie pomocy na zagospodarowanie-na własne konto.doc (34,50KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na ZAGOSPODAROWANIE - wychowanek placówki.doc (28,00KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na ZAGOSPODAROWANIE - wychowanek rodz. zast..doc (28,50KB)