Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc na usamodzielnienie

pcpr - logo.jpeg

Pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków objętych pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


I. Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Art. 140 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2015 r. poz. 332 z  późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na kontynuowanie nauki
 2. Aktualizacja programu usamodzielnienia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

 1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
 2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  1. kontynuowanie nauki;
  2. usamodzielnienie;
  3. zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  2. zatrudnienia;
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego
w szczególności:

 1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 2. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1 200,00 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 300,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
  1. nie mniej niż 6 600,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  2. nie mniej niż 3 300,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  3. nie mniej niż 1 650,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Otrzymaną pomoc na usamodzielnienie winno się rozliczyć przedkładając faktury i paragony, potwierdzające zakup ustalonych w protokole przedmiotów, materiałów niezbędnych do polepszenia warunków życiowych, mieszkaniowych i zawodowych, termin rozliczenia środków finansowych wynosi około 2 miesiące licząc od momentu otrzymania pomocy.

DOCAKTUALIZACJA PROGRAMU USAMODZIELNIENIA.doc (30,50KB)
DOCOSWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI, OSIEDLENIU, ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc (39,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O DOCHODACH.doc (36,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA BANKOWEGO - usamodzielnienie.doc (27,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.doc (35,50KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na USAMODZIELNIENIE - wychowanek placówki.doc (25,00KB)
DOCWniosek o przyznanie pomocy na USAMODZIELNIENIE- wychowanek rodz. zast..doc (25,50KB)