Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka

pcpr - logo.jpeg

Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

  1. Art. 104 k.p.a. (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 84 pkt 1,  art. 88 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332)

II. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia
  2. Faktury i rachunki dotyczące ponoszonych kosztów na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz koszty eksploatacji

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

  1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

Decyzja zostanie wydana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia uchybień.

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego otrzymują, na podstawie zawartej umowy, prowadzący rodzinny dom dziecka. Wysokość przyznanego świadczenia obliczona jest przez podzielenie łącznej kwoty poniesionych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącymi rodzinny dom dziecka.

Przyznane środki są przekazywane niezwłocznie po wydaniu decyzji.

DOCWniosek na media RDD.doc (25,50KB)