Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej

pcpr - logo.jpeg

Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

  1. Art. 104 k.p.a. (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Art. 39 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 83 ust. 2 i ust. 3a,  art. 88 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332)

II. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia
  2. Faktury i rachunki dotyczące ponoszonych kosztów na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz koszty eksploatacji.

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

  1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VII. Termin załatwienia sprawy

Decyzja zostanie wydana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia uchybień.

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego otrzymują, na podstawie zawartej umowy, pełniący funkcję rodziny zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Do wniosku należy dołączyć faktury i rachunki dotyczące ponoszonych kosztów na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne. Wysokość przyznanego świadczenia jest obliczona przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w danym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

Przyznane środki są przekazywane niezwłocznie po wydaniu decyzji.

DOCWniosek na media RZZ.doc (25,00KB)