Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka

pcpr - logo.jpeg

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
i w rodzinnym domu dziecka

I. Podstawa prawna wykonywania usługi

  1. Art. 104 i art. 108 k.p.a. (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Art. 39 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 82, art. 87 ust. 1 i ust. 4,  art. 88 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie świadczenia

III. Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

VI. Odbiór informacji

  1. Osobiście przez wnioskodawcę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. (tj. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX. Inne informacje

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Ponadto na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Powyższe świadczenia i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.
W przypadku, gdy świadczenia i dodatki przysługują rodzinie lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, świadczenia i dodatki wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka powyższe świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczy się lub legitymuje orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i uczy się. W tych przypadkach świadczenia oraz dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

DOCwniosek o przyznanie miesięcznego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.doc (25,00KB)