Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Rejestr spraw w zakresie:

  • danych o osobach zakwalifikowanych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastepczej zawodowej lub rodziny zastepczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  • kierowania do domu pomocy społecznej,
  • rehabilitacji społecznej.

Dane osobowe z rejestru nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rejestry zawierają dane osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej "Podmioty i osoby realizujace zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej sa obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do ktorych stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach"

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach prowadzi się następujące rejestry:

  • Książka wyjść
  • Ewidencja delegacji służbowych
  • Książka kontroli
  • Rejestr skarg i wniosków